Lejebetingelser

Lejeren er ansvarlig for cyklens værdi i tilfælde af bortkomst eller uheld.

Lejen beregnes fra som 24 timer ad gangen. Sker der mishandling eller hærværk på det udlejede, hæfter lejeren for reparationen.

Lejeren er ansvarlig for cyklens værdi i kr.

Betalt leje tilbagebetales ikke, såfremt lejetiden bliver kortere end omstående aftalt.

Hvis cyklen imidlertid viser sig at være behæftet med fejl, der kan tilskrives Alfred Pedersens Eftf., ombyttes cyklen eller repareres uden beregning.